راهنمای منبع نویسی

منابع:

شماره منابع به‌کار گرفته شده در متن بایستی قید شود و به‌طور قطعی باید از عدد یک شروع و به ترتیب در کروشه اضافه گردد. ضمن انطباق کامل تعداد منابع محتوای مقاله و لیست انتهایی آن، متن دقیق منابع به ترتیب ظهور، در فهرست منابع آورده شوند. نحوه تنظیم منابع به شرح ذیل می‌باشد.
مقالات:
نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده (نویسندگان) (سال انتشار) «عنوان مقاله». نام نشریه. دوره (جلد)، شماره صفحات.
 Borkman, R. F., Tassin , J. D., and Lerman, S. (1981) The rates of photodestruction Of tryptophan residues in human and bovine lens proteins. Exp. Eye Res. 32, 747-754.
کتاب:
 نام خانوادگی نویسنده،حرف اول نام نویسنده، سال انتشار، عنوان کتاب، انتشارات، محل انتشار، شماره صفحه.
 Turro, N. J. (1978) Modern Molecular Photochemistry. Benjamin/Cummings, Menlo Park, CA , PP 170-200.