فهرست داوران

1401
دکتر زهرا اعتمادی فر - دانشگاه اصفهان
دکتر صدیقه اسد
دکتر فاطمه یزدیان - دانشگاه تهران
دکتر کورش بامداد
دکتر محمد پاژنگ - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر زهرا حاجی حسن
دکتر مریم سیروسی
دکتر مریم مصلحی شاد
دکتر حمید مقیمی
دکتر سهامه محبی - دانشگاه آل طه
دکتر فوزیه مقدمی - دانشگاه پیام نور
دکتر روح الله همتی
دکتر Alireza Tarinejad - azarbaijan shahid madani university
دکتر مریم منصف شکری
دکتر مهدی فکور
دکتر صادق باباشاه
دکتر شهرام نظریان
خانم سیده اکرم شیردل
دکتر ریحانه رمضانی
دکتر فاطمه زرین کمر
دکتر فرنگیس عطایی - تربیت مدرس
دکتر شهریار شاکری
دکتر اسماعیل خان میرزا - IUST
دکتر فرشته تقوی - تربیت مدرس
دکتر اشرف محبتی مبارز
دکتر فاطمه رهبری زاده
دکتر ندا سرای گرد افشاری
دکتر نوشین نقش - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان
دکتر یونس بیگی خسروشاهی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر بهاره دبیر منش - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر زهرا واعظی
دکتر رسمیه حمید - دانشگاه فردوسی مشهد
آقای علیرضا نادری سهی - مرکز تحقیقات فناوری بن یاخته
دکتر راحله کریمی آشتیانی
دکتر زینب باقری - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمدصادق ثابت - تربیت مدرس
دکتر سهیلا محمدی - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دکتر زهره زهرایی - دانشگاه کاشان
دکتر داریوش طالعی - دانشگاه شاهد
دکتر قاسم اسدپور اتویی - علوم صنایع سلولزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر مهدی رهایی - دانشگاه تهران
دکتر سجاد قرقانی - دانشگاه تهران
دکتر شیرین شاهنگیان - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم پایه
دکتر امیرحسین احمدی - گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه خلیج فارس ، بوشهر ، ایران
دکتر نجمه صالحی
دکتر مریم ابریشم کار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
دکتر سارا محسنی
دکتر گرشاسب ریگی چشمه علی - دانشگاه شهرکرد
دکتر رعنا ولیزاده - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر مریم السادات میرباقری فیروزآباد - دانشگاه یزد
دکتر شکیبا درویش علی پور آستانه - دانشگاه سمنان
دکتر ناهید داودیان - علوم پزشکی هرمزگان
دکتر مسعود عربیه - سازمان انرژی اتمی
دکتر سارا دانشجو - تربیت مدرس
دکتر بهنام حاجی پور
دکتر ابوالفضل میرزاپورارمکی - تربیت مدرس
خانم دکتر نریمانی
دکتر عباس شیخ
دکتر عبداله اله‌وردی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر فاطمه غفاری - دانشکاه ازاد
دکتر نرگس قبادی
دکتر الهه کریمی
دکتر حوری قانعی الوار
دکتر الهام مسرت - گروه بیوانفورماتیک پزشکی دانشگا تربیت مدرس
دکتر روح الله کاظمی - Department of Agricultural Biotechnology, National Institute of Geneti
دکتر نوشین بیجاری - دانشگاه سمنان
دکتر سید علی میر حسینی - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله اعظم
دکتر اردشیر عباسی - دانشگا تربیت مدرس
دکتر فاطمه نژاد علیمرادی - داشگاه پیام نور کرمان
دکتر فاطمه ملاعباسی - پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی
دکتر آمنه الیکایی
دکتر سارا شفیعی
دکتر فروزنده محجوبی
دکتر حکیمه زالی - دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه شهید یهشتی
دکتر شیما هادیفر - انستیتو پاستور ایران
دکتر پریناز نصری نصرآبادی - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری
دکتر رومینا نوروزی - دانشگاه تهران
دکتر سعیدی نیا
دکتر سیدمحسن اصغری - موسسه بیوشیمی فیزیک دانشگاه تهران
دکتر مسعود عرب فرد - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
دکتر نورالدین بختیاری
دکتر مرضیه گرانپایه
1400
پروفسور Mohammad B. Habibi Najafi
پروفسور حمید راشدی
دکتر سید شهریار عرب - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر زهرا اعتمادی فر - دانشگاه اصفهان
دکتر عباس اخوان سپهی
دکتر اسعد معروفی - دانشگاه کردستان
دکتر صدیقه اسد
دکتر فاطمه یزدیان - دانشگاه تهران
دکتر کورش بامداد
دکتر مریم سیروسی
دکتر مریم مصلحی شاد
دکتر بهمن وحیدی - دانشگاه تهران
دکتر سهامه محبی - دانشگاه آل طه
دکتر محمدعلی نصیری خلیلی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر فوزیه مقدمی - دانشگاه پیام نور
دکتر سید مسعود اعتضاد - پژوهشگاه رنگ
دکتر روح الله همتی
دکتر Alireza Tarinejad - azarbaijan shahid madani university
دکتر محمدرضا نورانی
دکتر سید مجتبی خیام نکویی
دکتر عباسعلی امام جمعه - دانشگاه زابل
دکتر صادق باباشاه
خانم سیده اکرم شیردل
دکتر کاوه کاوسی
دکتر فرنگیس عطایی - تربیت مدرس
دکتر اسماعیل خان میرزا - IUST
دکتر مریم نیکخواه - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر فرشته تقوی - تربیت مدرس
دکتر بهروز علیزاده بهبهانی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
آقای محسن نوروزی - Persian Gulf University
دکتر ندا سرای گرد افشاری
دکتر نوشین نقش - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان
دکتر فاطمه مرادیان
دکتر یونس بیگی خسروشاهی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر سیم زر حسین زاده - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر بهاره دبیر منش - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر زهرا واعظی
دکتر رسمیه حمید - دانشگاه فردوسی مشهد
آقای سید فرزاد سید فروتن - پژوهشگاه رویان
دکتر راحله کریمی آشتیانی
دکتر امیر مقصودی - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری
دکتر زینب باقری - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سهیلا محمدی - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دکتر داریوش طالعی - دانشگاه شاهد
دکتر شیرین شاهنگیان - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم پایه
آقای علی بخش کساییان - دانشگاه تهران دانشکده مهندسی شیمی دانشکده فنی
دکتر امیرحسین احمدی - گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه خلیج فارس ، بوشهر ، ایران
خانم سهیلا تکاور - تربیت مدرس
دکتر مریم ابریشم کار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
دکتر گرشاسب ریگی چشمه علی - دانشگاه شهرکرد
دکتر مجتبی انصاری - Meybod University
دکتر مریم السادات میرباقری فیروزآباد - دانشگاه یزد
دکتر شکیبا درویش علی پور آستانه - دانشگاه سمنان
دکتر امین الله طهماسبی - دانشگاه هرمزگان
دکتر سید مرتضی نقیب - دانشگاه علم و صنعت
دکتر ناهید داودیان - علوم پزشکی هرمزگان
دکتر سید مهدی حسینی - دانشگاه فناوری نوین آمل
دکتر مسعود عربیه - سازمان انرژی اتمی
دکتر سارا دانشجو - تربیت مدرس
دکتر بهنام حاجی پور
دکتر مژگان علیپور
دکتر ابوالفضل اکبرزاده - علوم پزشکی تبریز
دکتر ابوالفضل میرزاپورارمکی - تربیت مدرس
دکتر لنجانیان
دکتر هادی دهقانی - دانشگاه هرمزگان
دکتر رباب سلامی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مریم تبرزد - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمد علی درخشان
خانم دکتر نریمانی
دکتر عباس شیخ
دکتر عبداله اله‌وردی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر فاطمه غفاری - دانشکاه ازاد
دکتر نرگس قبادی
دکتر حسین بختو
دکتر حمیدرضا طهوری - دانشگاه مالک اشتر
دکتر جدی تهرانی
دکتر مهدی دستغیب
دکتر الهه کریمی
دکتر حوری قانعی الوار
دکتر الهام مسرت - گروه بیوانفورماتیک پزشکی دانشگا تربیت مدرس
1399
پروفسور Mohammad B. Habibi Najafi
دکتر سید شهریار عرب - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر زهرا اعتمادی فر - دانشگاه اصفهان
دکتر اسعد معروفی - دانشگاه کردستان
دکتر صدیقه اسد
دکتر فاطمه یزدیان - دانشگاه تهران
دکتر کورش بامداد
دکتر محمد پاژنگ - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر سهامه محبی - دانشگاه آل طه
دکتر فوزیه مقدمی - دانشگاه پیام نور
دکتر روح الله همتی
دکتر Alireza Tarinejad - azarbaijan shahid madani university
دکتر سید مجتبی خیام نکویی
دکتر عباسعلی امام جمعه - دانشگاه زابل
خانم سیده اکرم شیردل
دکتر ریحانه رمضانی
خانم پریسا نصراللهی
دکتر فرنگیس عطایی - تربیت مدرس
دکتر مریم نیکخواه - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر فرشته تقوی - تربیت مدرس
دکتر فاطمه یزدیان
دکتر نوشین داوودی
دکتر فاطمه رهبری زاده
دکتر بهروز علیرضاپور
دکتر سیم زر حسین زاده - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر بهاره دبیر منش - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر زهرا واعظی
دکتر رسمیه حمید - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر وهب جعفریان - دانشگاه زنجان
آقای علیرضا نادری سهی - مرکز تحقیقات فناوری بن یاخته
دکتر امیر مقصودی - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری
دکتر زینب باقری - دانشگاه شهید بهشتی
آقای حسینعلی ساسان - دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر زهره زهرایی - دانشگاه کاشان
دکتر ابراهیم فراشیانی - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
دکتر شیرین شاهنگیان - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم پایه
آقای علی بخش کساییان - دانشگاه تهران دانشکده مهندسی شیمی دانشکده فنی
دکتر امیرحسین احمدی - گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه خلیج فارس ، بوشهر ، ایران
دکتر نجمه صالحی
دکتر عادله دیوسالار - دانشگاه خوارزمی
آقای دکتر سید مهسان حسینی الفاطمی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سارا محسنی
دکتر مهدی محمدیان - تربیت مدرس
دکتر گرشاسب ریگی چشمه علی - دانشگاه شهرکرد
دکتر مریم السادات میرباقری فیروزآباد - دانشگاه یزد
دکتر شکیبا درویش علی پور آستانه - دانشگاه سمنان
دکتر امین الله طهماسبی - دانشگاه هرمزگان
دکتر سید مرتضی نقیب - دانشگاه علم و صنعت
دکتر ناهید داودیان - علوم پزشکی هرمزگان