فهرست داوران

1401
دکتر زهرا اعتمادی فر - دانشگاه اصفهان
دکتر فاطمه یزدیان - دانشگاه تهران
دکتر کورش بامداد
دکتر محمد پاژنگ - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر زهرا حاجی حسن
دکتر مریم سیروسی
دکتر مریم مصلحی شاد
دکتر حمید مقیمی
خانم سهامه محبی - موسسه آموزش عالی آل طه
دکتر فوزیه مقدمی - دانشگاه پیام نور
دکتر روح الله همتی
دکتر Alireza Tarinejad - azarbaijan shahid madani university
دکتر مریم منصف شکری
دکتر مهدی فکور
دکتر صادق باباشاه
دکتر شهرام نظریان
خانم سیده اکرم شیردل
دکتر فرنگیس عطایی - تربیت مدرس
دکتر شهریار شاکری
دکتر اسماعیل خان میرزا - IUST
دکتر فرشته تقوی - تربیت مدرس
دکتر اشرف محبتی مبارز
دکتر فاطمه رهبری زاده
دکتر نوشین نقش - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان
دکتر یونس بیگی خسروشاهی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر بهاره دبیر منش - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر زهرا واعظی
دکتر رسمیه حمید - دانشگاه فردوسی مشهد
آقای علیرضا نادری سهی - مرکز تحقیقات فناوری بن یاخته
دکتر راحله کریمی آشتیانی
دکتر سهیلا محمدی - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دکتر زهره زهرایی - دانشگاه کاشان
دکتر داریوش طالعی - دانشگاه شاهد
دکتر قاسم اسدپور اتویی - علوم صنایع سلولزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر مهدی رهایی - دانشگاه تهران
دکتر سجاد قرقانی - دانشگاه تهران
دکتر شیرین شاهنگیان - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم پایه
دکتر امیرحسین احمدی - گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه خلیج فارس ، بوشهر ، ایران
دکتر نجمه صالحی
دکتر مریم ابریشم کار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
دکتر سارا محسنی
دکتر گرشاسب ریگی چشمه علی - دانشگاه شهرکرد
دکتر رعنا ولیزاده - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر مریم السادات میرباقری فیروزآباد - دانشگاه یزد
دکتر شکیبا درویش علی پور آستانه - دانشگاه سمنان
دکتر ناهید داودیان - علوم پزشکی هرمزگان
دکتر مسعود عربیه - سازمان انرژی اتمی
دکتر سارا دانشجو - تربیت مدرس
دکتر بهنام حاجی پور
دکتر ابوالفضل میرزاپورارمکی - تربیت مدرس
خانم دکتر نریمانی
دکتر عباس شیخ
دکتر عبداله اله‌وردی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر فاطمه غفاری - دانشکاه ازاد
دکتر الهه کریمی
دکتر حوری قانعی الوار
دکتر الهام مسرت - گروه بیوانفورماتیک پزشکی دانشگا تربیت مدرس
دکتر روح الله کاظمی - Department of Agricultural Biotechnology, National Institute of Geneti
دکتر نوشین بیجاری - دانشگاه سمنان
دکتر سید علی میر حسینی - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله اعظم
دکتر اردشیر عباسی - دانشگا تربیت مدرس
دکتر فاطمه نژاد علیمرادی - داشگاه پیام نور کرمان
دکتر فاطمه ملاعباسی - پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی
دکتر آمنه الیکایی
دکتر سارا شفیعی
دکتر فروزنده محجوبی
دکتر حکیمه زالی - دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه شهید یهشتی
دکتر شیما هادیفر - انستیتو پاستور ایران
دکتر پریناز نصری نصرآبادی - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری
دکتر رومینا نوروزی - دانشگاه تهران
دکتر سعیدی نیا
1400
پروفسور Mohammad B. Habibi Najafi
پروفسور حمید راشدی
دکتر سید شهریار عرب - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر زهرا اعتمادی فر - دانشگاه اصفهان
دکتر عباس اخوان سپهی
دکتر اسعد معروفی - دانشگاه کردستان
دکتر مهرداد بهمنش
دکتر صدیقه اسد
دکتر فاطمه یزدیان - دانشگاه تهران
دکتر کورش بامداد
دکتر مریم سیروسی
دکتر مریم مصلحی شاد
دکتر بهمن وحیدی - دانشگاه تهران
خانم سهامه محبی - موسسه آموزش عالی آل طه
دکتر محمدعلی نصیری خلیلی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر فوزیه مقدمی - دانشگاه پیام نور
دکتر سید مسعود اعتضاد - پژوهشگاه رنگ
دکتر سمیرا محمدی یگانه
دکتر روح الله همتی
دکتر Alireza Tarinejad - azarbaijan shahid madani university
دکتر محمدرضا نورانی
دکتر سید مجتبی خیام نکویی
دکتر عباسعلی امام جمعه - دانشگاه زابل
دکتر صادق باباشاه
خانم سیده اکرم شیردل
دکتر کاوه کاوسی
دکتر فرنگیس عطایی - تربیت مدرس
دکتر اسماعیل خان میرزا - IUST
دکتر مریم نیکخواه - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر فرشته تقوی - تربیت مدرس
دکتر بهروز علیزاده بهبهانی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
آقای محسن نوروزی - Persian Gulf University
دکتر ندا سرای گرد افشاری
دکتر نوشین نقش - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان
دکتر فاطمه مرادیان
دکتر یونس بیگی خسروشاهی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر سیم زر حسین زاده - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر بهاره دبیر منش - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر زهرا واعظی
دکتر رسمیه حمید - دانشگاه فردوسی مشهد
آقای سید فرزاد سید فروتن - پژوهشگاه رویان
دکتر محمود میرزایی - Isfahan University of medical Sciences
دکتر راحله کریمی آشتیانی
دکتر امیر مقصودی - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری
دکتر زینب باقری - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سهیلا محمدی - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دکتر داریوش طالعی - دانشگاه شاهد
دکتر شیرین شاهنگیان - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم پایه
آقای علی بخش کساییان - دانشگاه تهران دانشکده مهندسی شیمی دانشکده فنی
دکتر امیرحسین احمدی - گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه خلیج فارس ، بوشهر ، ایران
خانم سهیلا تکاور - تربیت مدرس
دکتر مریم ابریشم کار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
دکتر گرشاسب ریگی چشمه علی - دانشگاه شهرکرد
دکتر سهیلا معین - دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
دکتر مجتبی انصاری - Meybod University
دکتر مریم السادات میرباقری فیروزآباد - دانشگاه یزد
دکتر شکیبا درویش علی پور آستانه - دانشگاه سمنان
دکتر امین الله طهماسبی - دانشگاه هرمزگان
دکتر سید مرتضی نقیب - دانشگاه علم و صنعت
دکتر ناهید داودیان - علوم پزشکی هرمزگان
دکتر سید مهدی حسینی - دانشگاه فناوری نوین آمل
دکتر مسعود عربیه - سازمان انرژی اتمی
دکتر سارا دانشجو - تربیت مدرس
دکتر بهنام حاجی پور
دکتر مژگان علیپور
دکتر ابوالفضل اکبرزاده - علوم پزشکی تبریز
دکتر ابوالفضل میرزاپورارمکی - تربیت مدرس
دکتر لنجانیان
دکتر هادی دهقانی - دانشگاه هرمزگان
دکتر رباب سلامی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مریم تبرزد - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمد علی درخشان
خانم دکتر نریمانی
دکتر عباس شیخ
دکتر عبداله اله‌وردی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر فاطمه غفاری - دانشکاه ازاد
دکتر نرگس قبادی
دکتر حسین بختو
دکتر حمیدرضا طهوری - دانشگاه مالک اشتر
دکتر جدی تهرانی
دکتر مهدی دستغیب
دکتر الهه کریمی
دکتر حوری قانعی الوار
دکتر الهام مسرت - گروه بیوانفورماتیک پزشکی دانشگا تربیت مدرس
1399
پروفسور Mohammad B. Habibi Najafi
دکتر سید شهریار عرب - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر زهرا اعتمادی فر - دانشگاه اصفهان
دکتر اسعد معروفی - دانشگاه کردستان
دکتر صدیقه اسد
دکتر فاطمه یزدیان - دانشگاه تهران
دکتر کورش بامداد
دکتر محمد پاژنگ - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
خانم سهامه محبی - موسسه آموزش عالی آل طه
دکتر فوزیه مقدمی - دانشگاه پیام نور
دکتر روح الله همتی
دکتر Alireza Tarinejad - azarbaijan shahid madani university
دکتر سید مجتبی خیام نکویی
دکتر عباسعلی امام جمعه - دانشگاه زابل
خانم سیده اکرم شیردل
خانم پریسا نصراللهی
دکتر فرنگیس عطایی - تربیت مدرس
دکتر مریم نیکخواه - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر فرشته تقوی - تربیت مدرس
دکتر فاطمه یزدیان
دکتر نوشین داوودی
دکتر فاطمه رهبری زاده
دکتر بهروز علیرضاپور
دکتر سیم زر حسین زاده - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر بهاره دبیر منش - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر زهرا واعظی
دکتر رسمیه حمید - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر وهب جعفریان - دانشگاه زنجان
آقای علیرضا نادری سهی - مرکز تحقیقات فناوری بن یاخته
دکتر محمود میرزایی - Isfahan University of medical Sciences
دکتر امیر مقصودی - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری
دکتر زینب باقری - دانشگاه شهید بهشتی
آقای حسینعلی ساسان - دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر زهره زهرایی - دانشگاه کاشان
دکتر ابراهیم فراشیانی - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
دکتر شیرین شاهنگیان - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم پایه
آقای علی بخش کساییان - دانشگاه تهران دانشکده مهندسی شیمی دانشکده فنی
دکتر امیرحسین احمدی - گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه خلیج فارس ، بوشهر ، ایران
دکتر نجمه صالحی
دکتر عادله دیوسالار - دانشگاه خوارزمی
آقای دکتر سید مهسان حسینی الفاطمی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سارا محسنی
دکتر مهدی محمدیان - تربیت مدرس
دکتر گرشاسب ریگی چشمه علی - دانشگاه شهرکرد
دکتر سهیلا معین - دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
دکتر مریم السادات میرباقری فیروزآباد - دانشگاه یزد
دکتر شکیبا درویش علی پور آستانه - دانشگاه سمنان
دکتر امین الله طهماسبی - دانشگاه هرمزگان
دکتر سید مرتضی نقیب - دانشگاه علم و صنعت
دکتر ناهید داودیان - علوم پزشکی هرمزگان