فهرست داوران

1403
1 - دکتر مهرداد بهمنش - دانشگاه تربیت مدرس
2 - دکتر محمد پاژنگ - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
3 - دکتر سهامه محبی - دانشگاه آل طه
4 - پروفسور مجید صادقی زاده
5 - خانم سیده اکرم شیردل - دانشگاه زنجان
6 - دکتر فرنگیس عطایی - تربیت مدرس
7 - دکتر سامان حسینخانی
8 - دکتر فرشته تقوی - تربیت مدرس
9 - دکتر زهرا واعظی - Tarbiat Modares
10 - دکتر سهیلا محمدی - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
11 - دکتر سید ابوالقاسم قدمی - گروه بیوتکنو.لوژی دانشکده علوم زیستی دانشگاه الزهرا
12 - خانم شهره آریائی نژاد - پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
13 - دکتر محبوبه کبیری رنانی - دانشگاه تهران، پردیس علوم،گروه آموزشی زیست فناوری
14 - دکتر شکیبا درویش علی پور آستانه - دانشگاه سمنان
15 - دکتر بهنام حاجی پور
16 - دکتر مژگان علیپور
17 - دکتر ابوالفضل میرزاپورارمکی - تربیت مدرس
18 - دکتر محمد علی درخشان
19 - دکتر سیدمحسن اصغری - موسسه بیوشیمی فیزیک دانشگاه تهران
20 - دکتر ثنا علوی
21 - دکتر رسول اصغری - دانشگاه محقق اردبیلی
22 - دکتر مریم بیگ زاده
23 - دکتر سید امیر حسین طباطبایی
24 - دکتر ریحانه چمنی - دانشگاه یزد
25 - دکتر علی جهانیان
26 - آقای وحید رضا نفیسی
1402
1 - دکتر احمد همایی - دانشگاه هرمزگان
2 - دکتر صدیقه اسد
3 - دکتر کورش بامداد
4 - دکتر محمد پاژنگ - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
5 - دکتر فرامرز مهرنژاد - دانشگاه تهران
6 - دکتر سهامه محبی - دانشگاه آل طه
7 - دکتر فوزیه مقدمی - دانشگاه پیام نور
8 - دکتر مریم منصف شکری
9 - دکتر سید مجتبی خیام نکویی
10 - دکتر صادق باباشاه
11 - خانم سیده اکرم شیردل - دانشگاه زنجان
12 - دکتر کاوه کاوسی
13 - دکتر ریحانه رمضانی - دانشگاه الزهرا
14 - دکتر فرنگیس عطایی - تربیت مدرس
15 - دکتر سامان حسینخانی
16 - دکتر فرشته تقوی - تربیت مدرس
17 - دکتر مهدی زین الدینی
18 - دکتر ندا سرای گرد افشاری
19 - دکتر بهاره دبیر منش - دانشگاه تربیت مدرس
20 - دکتر زهرا واعظی - Tarbiat Modares
21 - آقای علیرضا نادری سهی - مرکز تحقیقات فناوری بن یاخته
22 - دکتر زینب باقری - دانشگاه شهید بهشتی
23 - دکتر محمدصادق ثابت - تربیت مدرس
24 - دکتر سهیلا محمدی - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
25 - دکتر فاطمه تابنده - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
26 - دکتر ابراهیم فراشیانی - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
27 - آقای حامد غدیری - دانشگاه تربیت مدرس
28 - خانم عاطفه خداکرمی - تربیت مدرس
29 - خانم شهره آریائی نژاد - پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
30 - دکتر سجاد قرقانی - دانشگاه تهران
31 - دکتر فرهاد بانی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز
32 - دکتر رعنا ولیزاده - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
33 - دکتر شکیبا درویش علی پور آستانه - دانشگاه سمنان
34 - دکتر بهنام حاجی پور
35 - دکتر ابوالفضل میرزاپورارمکی - تربیت مدرس
36 - دکتر رباب سلامی - دانشگاه شهید بهشتی
37 - دکتر محمد علی درخشان
38 - دکتر وثیقی
39 - خانم دکتر نریمانی
40 - دکتر الهام مسرت - گروه بیوانفورماتیک پزشکی دانشگا تربیت مدرس
41 - دکتر فرهنگ علی اکبری - دانشگاه سمنان
42 - دکتر نوشین بیجاری - دانشگاه سمنان
43 - دکتر سید علی میر حسینی - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله اعظم
44 - دکتر فاطمه ملاعباسی - پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی
45 - دکتر پریناز نصری نصرآبادی - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری
46 - دکتر سیدمحسن اصغری - موسسه بیوشیمی فیزیک دانشگاه تهران
47 - دکتر مسعود عرب فرد - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
48 - دکتر مرضیه گرانپایه
49 - دکتر ثنا علوی
50 - دکتر دینا مرشدی
51 - دکتر علیرضا فتوحی - University of Tehran
52 - دکتر حمیده احتسابی - دانشگاه شهید بهشتی- دانشیار
53 - دکتر روزبه عابدینی نسب - تربیت مدرس
54 - دکتر رسول اصغری - دانشگاه محقق اردبیلی
55 - دکتر مریم بیگ زاده
56 - دکتر سید امیر حسین طباطبایی
1401
1 - دکتر صدیقه اسد
2 - دکتر کورش بامداد
3 - دکتر محمد پاژنگ - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
4 - دکتر مریم سیروسی
5 - دکتر حمید مقیمی
6 - دکتر سهامه محبی - دانشگاه آل طه
7 - دکتر فوزیه مقدمی - دانشگاه پیام نور
8 - دکتر مریم منصف شکری
9 - دکتر صادق باباشاه
10 - خانم سیده اکرم شیردل - دانشگاه زنجان
11 - دکتر ریحانه رمضانی - دانشگاه الزهرا
12 - دکتر فاطمه زرین کمر
13 - دکتر فرنگیس عطایی - تربیت مدرس
14 - دکتر شهریار شاکری
15 - دکتر فرشته تقوی - تربیت مدرس
16 - دکتر ندا سرای گرد افشاری
17 - دکتر بهاره دبیر منش - دانشگاه تربیت مدرس
18 - دکتر زهرا واعظی - Tarbiat Modares
19 - آقای علیرضا نادری سهی - مرکز تحقیقات فناوری بن یاخته
20 - دکتر زینب باقری - دانشگاه شهید بهشتی
21 - دکتر محمدصادق ثابت - تربیت مدرس
22 - دکتر سهیلا محمدی - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
23 - دکتر قاسم اسدپور اتویی - علوم صنایع سلولزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
24 - دکتر مهدی رهایی - دانشگاه تهران
25 - دکتر سجاد قرقانی - دانشگاه تهران
26 - دکتر نجمه صالحی
27 - دکتر رعنا ولیزاده - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
28 - دکتر شکیبا درویش علی پور آستانه - دانشگاه سمنان
29 - دکتر بهنام حاجی پور
30 - دکتر ابوالفضل میرزاپورارمکی - تربیت مدرس
31 - خانم دکتر نریمانی
32 - دکتر نرگس قبادی
33 - دکتر الهام مسرت - گروه بیوانفورماتیک پزشکی دانشگا تربیت مدرس
34 - دکتر نوشین بیجاری - دانشگاه سمنان
35 - دکتر سید علی میر حسینی - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله اعظم
36 - دکتر فاطمه ملاعباسی - پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی
37 - دکتر آمنه الیکایی
38 - دکتر فروزنده محجوبی
39 - دکتر حکیمه زالی - دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه شهید یهشتی
40 - دکتر شیما هادیفر - انستیتو پاستور ایران
41 - دکتر پریناز نصری نصرآبادی - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری
42 - دکتر سعیدی نیا
43 - دکتر سیدمحسن اصغری - موسسه بیوشیمی فیزیک دانشگاه تهران
44 - دکتر مسعود عرب فرد - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
45 - دکتر نورالدین بختیاری
46 - دکتر مرضیه گرانپایه